• 0,00 zł
Szybki kontakt
Kontakt:sklep@zorda.pl
505-373-777

(pn-pt w godz 10-18)

Regulamin


Właścicielem sklepu internetowego zorda.pl jest:

Hobby Market Bożena Łaznowska

ul. Dezyderego Chłapowskiego 24/12

63-100 Śrem

NIP: 7851118320

REGON: 363542429

Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania umowy
o świadczenie usług i umowy sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez sprzedawcę.

2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie oraz utworzenia Konta.

3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

4. Sklep udziela klientom informacji w dni robocze w godz. Od 10:00 – 18:00

pod nr tel.505-373-777

oraz pod adresem e-mail sklep@zorda.pl Opłata za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient

5. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:

a. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);
b. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
c. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera

6. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie umowy o świadczenie usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy o świadczenie usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta sprzedawcy w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży,
w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c. terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Klienta i sprzedawcę kosztów w przypadku Umowy Sprzedaży.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt ze sklepem

2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania umowy o świadczenie usług w zakresie usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie umowy o świadczenie usług, możliwe jest po realizacji zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.

3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług z Klientem za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z powodu istotnego naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu .Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

REKLAMACJE:

1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad.

2. Jeśli zakupiony przez Państwa towar jest wadliwy należy odesłać go na adres Marek Łaznowski ul. Bratumiły 4/35 61-608 Poznań - wraz z opisem wad.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne przez okres 2 lat od dnia wydania towaru

4. Jeżeli reklamacja jest uznana sklep wymienia towar na wolny od wad bądź zwraca Klientowi cenę towaru oraz koszty wysyłki na podany rachunek bankowy w terminie do 14dni.

5. Jeżeli reklamacja jest bezzasadna, koszty odesłania ponosi klient, nie jest również zwracany koszt pierwszej wysyłki.

6.Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale towar można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana konsumentowi w momencie zakupu.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia w następujący sposób, kolejno

a. Zamówienia na towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

b. Klient dodaje wybrany towar do koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia;
c. Klient wybiera sposób zapłaty za towar i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia kosztów realizacji umowy;
d. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania umowy sprzedaży lub podaje inne dane;
e. do momentu uruchomienia przez Klienta „Składam zamówienie” z uzupełnieniem „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnego dodawania/usuwania towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp.;
f. uruchomienie „Składam zamówienie” z uzupełnieniem „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty”oznacza, że składane przez Klienta zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
g. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia,
h. umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Przyjęcie zamówienia do realizacji” W przypadku niemożności przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail.

2. Klient może anulować lub zmienić złożone zamówienie do momentu nadania Zamówieniu statusu „W realizacji”. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem telefonicznie lub w drodze wiadomości e-mail. Po anulowaniu lub zmianie zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie anulowania / zmiany zamówienia.

CENY I PROMOCJE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen towarów zamieszczonych
na stronie Sklepu. Ceny towarów w zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki dostarczenia towaru do Klienta, które są określane odrębnie. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona.

3. Całkowita suma do zapłaty może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu rabatowego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów rabatowych w ramach odrębnych warunków Promocji.

4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie
nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę towarów.

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

1. Płatności można dokonać:

a. przelewem -po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie następuje wysyłka
b. za pobraniem

2. zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Konsument dokonał płatności przy odbiorze zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca poprosi Konsumenta o podanie rachunku bankowego na który ma dokonać zwrotu należności.

DOSTAWA TOWARU

1. Zamówione w Sklepie towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.

2. Przesyłka z zamówionymi towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, według wyboru Klienta:

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
b. za pośrednictwem Poczty Polskiej;

3. Zamówienia realizujemy w zależności od dostępności towaru w czasie do 14 dni roboczych. Staramy się aby była to górna granica, a w rzeczywistości zamówienia są realizowane szybciej i większość wysyłanych jest w ciągu 24 godzin.

4. O ewentualnych opóźnieniach w wysyłce będziemy informować za pośrednictwem e-maili.

5. W przypadku płatności z góry czas realizacji zaczyna liczyć się od momentu otrzymania przez nas płatności,a nie złożenia zamówienia.
6. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient/Konsument, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@zorda.pl W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Hobby Market Bożena Łaznowska, ul.Chłapowskiego 24/12, 63-100 Śrem. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Okres 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania zamówienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

7. Warunkiem skorzystania z tego prawa jest zwrot towaru -w terminie do 14 dni od dnia w którymodstąpił od umowy.

8. Koszt odesłania towaru w przypadku skorzystania z prawa do odstapienia od umowy ponosi konsument.

9. Zwracane towary należy odesłać na adres: Marek Łaznowski ul.Bratumiły 4/35 61-608 Poznań


DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane w celu realizacji Umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Hobby Market Bożena Łaznowska, ul. Chłapowskiego 24/12, 63-100 Śrem

3. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w Sklepu i zawarcie Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w Ustawie o ochronie danych osobowych.

POMOC DLA KONSUMENTÓW

1.Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów -Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą ,

2.Federacja Konsumentów -jej członkowie udzielają konsumentom bezpłatnych porad dotyczących sporów ze sprzedawcą,

3.Stały polubowny sąd konsumencki – sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r

2.Złożenie zamówienia w sklepie internetowym zorda.pl oznacza akceptację postanowień regulaminu.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

 

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.